HAVE ANY QUESTIONS? CLICK HERE

GOAL & VISION

Who We Are

We enjoyed a career in music which few can claim to rival. We are one of Hmong Christian prolific musical Recording for Ministries. Psalm 146:1-2 "Praise the Lord, O my soul. I will praise the Lord all my life, I will sing praise to my God as long as I live,"

Welcome to HCMM

Zoo sab kws koj siv sijhawm tuaj saib peb hab noog tej suab nkauj txhawb koj kev ua neej huv peb qhov website nuav. Lub homphaj yog xaav khaws cov ntseeg Yexus tej suab hu nkauj ca lug pub rua tug kws tsi tau nov txug Vaajtswv lub npe, hab cov kws tub nov txug lawm, tabsis muaj kev nyuaj sab, ntxuv sab rua puab neej mas tej suab nkauj nuav yog lub suab nplig sab rua cov ntawd.

We provided the following services to our Hmong Community and around the globe. We do most of the Ministry project for free. Feel free to contact us for more information.

Thank you!

Website Design

Event Live Streaming

CD Duplication and Packaging

CD Artwork Design

Photo-shoot Session

ACCOUNT LOGIN

Copyright © 2015 - 2020 Hmong Christian Music Ministry. All Rights Reserved.

Search